Information om ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange några skäl. Ångerfristen är fjorton dagar,

-          vid köp av varor från och med den dag då du eller en av dig angiven tredje part, vilken inte är transportören, har tagit varorna i besittning (vid separat leverans börjar ångerfristen den dag då du eller en av dig angiven tredje part, vilken inte är transportören, har tagit den sista varan i besittning);

-          vid köp av digitala produkter (t.ex. aktiveringskoder och PLENTICOINs) fr.o.m. den dag då avtalet slöts.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss, KOSTAL Solar Electric GmbH, Hanferstr. 6, 79108 Freiburg im Breisgau, Tyskland, telefonnummer +49 (0)761 47744-100 faxnummer +49 (0)761 47744-111, e-post sales-solar@kostal.com, med ett entydigt uttalande (t.ex. med brev skickat med posten, telefax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på ångerformulär, det är dock inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet att du vill utöva ångerrätten innan ångerfristens utgång.


Följder av utövad ångerrätt

Om du häver detta avtal, ska vi omedelbart återbetala alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (undantaget extra kostnader som har uppstått genom att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder). Återbetalning ska ske senast inom fjorton dagar från och med den dag då meddelandet om utövad ångerrätt inkom till oss. För återbetalningen använder vi samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såtillvida inte något annat uttryckligen har överenskommits. Vi kommer inte i något fall att lägga på avgifter för denna återbetalning.

Vi kan neka återbetalning fram till att vi har fått tillbaka varorna eller fram till att du har kunnat verifiera att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som har skett först.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss KOSTAL Solar Electric GmbH, Lange Eck 11, 58099 Hagen, Tyskland, utan dröjsmål och alltid senast inom fjorton dagar från och med den dag då du meddelade oss att du häver avtalet. Fristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut.                                                    Du står för de direkta kostnaderna för varureturen.

Du måste endast stå för en eventuell värdeminskning för varorna om denna värdeminskning kan hänföras till att varorna har hanterats på annat sätt än vad som krävs för att fastställa varornas natur, egenskaper och funktionssätt.

Om du har begärt en garantiförlängning efter köpet, att garantiprestationer ska tillhandahållas under ångerfristen, måste du om du utövar din ångerrätt ersätta oss för de utförda garantiåtgärderna.


Undantag från ångerrätten

Ångerrätten gäller inte vid avtal gällande leverans av varor, vilka inte är prefabricerade och som konsumentens val eller beslut är avgörande för vid tillverkningen eller som tydligt är anpassade efter konsumentens personliga behov.

Ångerrätten upphör att gälla i förtid om vi har börjat verkställa avtalet efter ditt uttryckliga godkännande och samtidigt bekräftat att du är medveten om att du kommer att förlora ångerrätten när vi påbörjar fullgörandet av avtalet. Vi förbehåller oss rätten att göra slutande av avtalet avhängigt godkännandet och bekräftelsen ovan.

Ångerrätten gäller från vår sida endast för konsumenter.

 

Exempel på ångerformulär

(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i det här formuläret och skicka tillbaka det till oss.)

Till
KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg im Breisgau
Tyskland

Faxnummer +49 (0)761 47744-111
E-postadress: sales-solar@kostal.com

Härmed häver jag/vi (*) det avtal jag/vi (*) har slutit för köpet av följande varor (*)/fullgörande av följande tjänst (*)

 

 


 Beställt den (*)/ erhållit den (*)

 


Konsumentens/konsumenternas namn

 


Konsumentens/konsumenternas namn

 

 

 

_________

Datum 

______________________________________________


Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid meddelande på papper)


(*) Stryk det som ej passar.