Aufgrund von systemübergreifenden Wartungsarbeiten kann es am Sonntag den 16.06.2024 von 08.00 – 16:00 zu eingeschränkten Funktionen in unserem Webshop kommen.
Due to system-wide maintenance work, there may be limited functions in our webshop on Sunday 16 June 2024 from 08:00 - 16:00.

Allmänna affärsvillkor för webbutiken
för KOSTAL Solar Electric GmbH

I.    Giltighetsområde
Dessa allmänna affärsvillkor gäller för alla beställningar som görs av konsumenter eller företag (i fortsättningen ”kunder”) via webbutiken för KOSTAL Solar Electric GmbH. Konsumenter enligt dessa allmänna affärsvillkor är varje fysisk person, som utför den rättsliga handlingen med ett syfte som övervägande varken kan tillskrivas den fysiska personens rörelsedrivande verksamhet eller som egenföretagare. Företagare enligt dessa allmänna affärsvillkor är en fysisk eller juridisk person eller juridisk delägare som, när den rättsliga handlingen utförs, agerar som rörelsedrivande verksamhet eller som egenföretagare.
Dessa allmänna affärsvillkor gäller även för framtida beställningar av företagare i webbutiken, utan att detta uttryckligen behöver anges ännu en gång.

Allmänna affärsvillkor som eventuellt strider mot eller avviker från dessa allmänna affärsvillkor, samt förbehåll eller uttalanden om invändning från kunden, blir ej del av avtalet om KOSTAL Solar Electric GmbH (i fortsättningen ”KOSTAL”) inte uttryckligen invänder mot dem eller utför beställningar från kunden förbehållslöst.

II.    Beställning, slutande av avtal
Avtalspart vid slutande av avtal är
    KOSTAL Solar Electric GmbH
    Hanferstr. 6
    79108 Freiburg im Breisgau
    Telefax: +49 (0)761 47744-111
    sales-solar@kostal.com
    VAT: DE 253 130462

Visningen av varor och tjänster i webbutiken eller på webbsidor från KOSTAL utgör inget bindande erbjudande. Det handlar uteslutande om en ej bindande uppmaning till kunden att om lämna ett bindande köpeerbjudande (beställning).
Ett giltigt avtal ingås efter beställning genom att en order- eller leveransbekräftelse skickas till kunden.
Avtalsspråk är tyska.

III.    Priser
Samtliga priser som anges i webbutiken är inklusive lagstadgad moms i Tyskland. Eventuella leveranskostnader tillkommer.

IV.    Betalningsvillkor
I webbutiken finns följande betalningssätt för kunden:
-    Direktöverföring: Den totala summan för beställningen överförs direkt till KOSTAL. För detta öppnas efter att beställningen är klar ett separat betalningsformulär från Sofort AG. Med detta formulär genomförs överföringen. För detta behövs inloggningsuppgifterna till kundens internetbank. Tillgängligheten för detta betalningssätt kan vara avhängigt vilket kreditinstitut som kunden anlitar.
-    Paydirekt: Den totala summan för beställningen överförs direkt till KOSTAL. För detta öppnas efter att beställningen är klar ett separat betalningsformulär där kunden anger inloggningsuppgifterna. Nyttjandet av det här betalningssättet kräver att respektive kreditinstitut stöder och godkänner betalningssättet och dessutom hithörande inloggning.
-    Paypal: Den totala summan för beställningen betalas till KOSTAL via nätföretaget Paypal. För detta öppnas efter att beställningen är klar ett separat betalningsformulär från detta betalningstjänstföretag. Nyttjandet av det här betalningssättet kräver att man är registrerad hot Paypal och har tillgång till hithörande inloggningsuppgifter.
-    Kreditkort (VISA, Mastercard): Den totala summan för beställningen debiteras det angivna kreditkortskontot. Kontot belastas vid den tidpunkt då varan överlämnas för leverans.
-    Faktura: Köpeskillingen förfaller till betalning direkt efter leverans och fakturering. KOSTAL förbehåller sig i enskilda fall att leverera mot faktura först efter utförd kreditupplysning.
Eventuella direkta kostnader eller avgifter från betalningstjänstföretaget gentemot kunden ska uteslutande betalas av kunden.

V.    Leveransvillkor
Förutom de produktpriser som anges i webbutiken ska kunden betala tillkommande leveranskostnader. Storleken på leveranskostnaderna anges innan beställningen skickas.
Leveransen sker uteslutande till den leveransadress som kunden har angivit.
Delleveranser är principiellt möjligt, i den mån detta inte är förutsebart orimligt för kunden eller en fullständig leverans har överenskommits i förväg.
Om varor levereras med synliga utvändiga skador ska dessa om det är möjligt reklameras direkt hos leverantören och KOSTAL informeras om detta.  

VI.    Ångerrätt för konsumenter
Konsumenter har lagstadgad ångerrätt såsom anges i informationen om ångerrätt. Vår information om ångerrätt finns här.

VII.    Lagstadgad garanti och frivilliga garantier
Såtillvida inget annat anges gäller de lagstadgade garantibestämmelserna.
Gentemot företag har KOSTAL rätt att själv välja fullgörande genom påbättring eller utbytesleverans.
Gentemot företagare gäller som överenskommelse om varans beskaffenhet uteslutande produktbeskrivningarna i webbutiken. Allmänna yttranden, marknadsföring eller reklam utgör inte någon garanti för beskaffenhet.
Rättigheter som avviker från eller är mer omfattande än de lagstadgade garantibestämmelserna kan uteslutande göras gällande för skriftliga garantilöften från KOSTAL. I ett dylikt fall gäller dessa specifika garantibestämmelser.

VIII.    Ansvar
Vid enkel vårdslöshet gällande åsidosättande av en plikt som kunden kan förlita sig på uppfylls och som möjliggör att avtalet genomförs korrekt (grundläggande plikt), är ersättningsplikten begränsad till sådana skador som man typiskt kan räkna med uppstår inom ramen av föreliggande avtalsförhållande (avtalsmässigt förutsebar skada). I övrigt är ansvar för skador till följd av enkel vårdslöshet uteslutet.
Vidare ansvarar KOSTAL för skador som förorsakas uppsåtligt eller till följd av grov vårdslöshet av KOSTAL eller juridiska företrädare, ledande anställda eller ombud för KOSTAL liksom obegränsat för personskador. KOSTAL har även obegränsat ansvarar i den mån produktansvarslagens tillämpningsområde är öppet.

IX.    Äganderättsförbehåll
KOSTAL förbehåller sig äganderätten till den levererade varan fram till att köpeskillingen har betalats i sin helhet.
Gentemot företagare förbehåller sig KOSTAL äganderätten av varan fram till att samtliga krav från den pågående affärsrelationen har reglerats. Företagaren har rätt att sälja den levererade varan vidare i ordinarie affärsverksamhet. Samtliga fordringar som härrör från vidareförsäljningen överlåts redan nu till KOSTAL med det öppna fakturabeloppet, varvid KOSTAL godkänner detta överlåtande. Detta gäller också relaterat till en fastighet. Även efter överlåtande är företagaren berättigad och skyldig att driva in fordringen. KOSTAL förbehåller sig dock rätten att själv driva in fordringen om företagaren är försenad med betalning.
Om köpeobjektet är oskiljaktigt kopplat till andra föremål, får KOSTAL samäganderätt till det nya objektet i proportion mellan värdet för den levererade varan och det nya objektet. En säkerhetsöverföring eller pantsättning av det nya objektet är inte tillåtet.

X.    Tvistlösning på nätet/konsumentskiljedom
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på nätet, den finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenter har möjlighet att använda sig av den här plattformen för tvistlösning.
KOSTAL har ingen skyldighet att delta i tvistlösning hos en konsumentskiljenämnd och är principiellt inte beredd att delta i detta.

XI.    Slutbestämmelser
Skulle enskilda bestämmelser i dessa allmänna affärsvillkor vara helt eller delvis juridiskt ogiltiga eller senare förlora sin rättsliga giltighet, påverkar detta inte giltigheten för resten av avtalet.
För dessa allmänna affärsvillkor och övriga avtal gäller tysk lag. FN:s konvention om internationella köp (CISG) är inte tillämplig.
Om kunden är handlare, en särskild fond enligt offentlig rätt eller juridisk person enligt offentlig rätt är den uteslutande jurisdiktionsorten Freiburg im Breisgau, såvida inte en annan jurisdiktionsort är tvingande enligt lag. KOSTAL är dock berättigad att stämma kunden vid dennes allmänna jurisdiktionsort.