Ogólne Warunki Handlowe sklepu internetowego firmy
KOSTAL Solar Electric GmbH

I.    Zakres obowiązywania
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe dotyczą wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego firmy KOSTAL Solar Electric GmbH przez konsumentów i przedsiębiorców (dalej: „klienci”). Konsumentem w niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest każda osoba fizyczna, które przeprowadza czynność prawną, której głównego celu nie można zaliczyć do jego działalności gospodarczej ani samodzielnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa zdolna do podejmowania czynności prawnych, która przy przeprowadzaniu czynności prawnej działa w ramach prowadzenia swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują również w odniesieniu do przyszłych zamówień w sklepie internetowym, dokonywanych przez przedsiębiorców bez konieczności każdorazowego wyraźnego informowania o tym fakcie.
Ewentualne inne ogólne warunki handlowe, sprzeczne lub odbiegające od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, a także zastrzeżenia i informacje o sprzeciwie klienta nie stają się częścią umowy nawet wówczas, gdy firma KOSTAL Solar Electric GmbH (zwana dalej „KOSTAL”) nie sprzeciwi się im wyraźnie lub gdy zrealizuje zamówienia klienta bez żadnych zastrzeżeń.

II.    Zamówienie, zawarcie umowy
Stroną umowy w przypadku zawarcia umowy jest
    KOSTAL Solar Electric GmbH
    Hanferstr. 6
    79108 Freiburg im Breisgau
    Faks: +49 (0)761 47744-111
    sales-solar@kostal.com
    NIP: DE 253 130462

Prezentacja towarów i usług w sklepie internetowym lub na stronach internetowych firmy KOSTAL nie stanowi wiążącej oferty. Jest to wyłącznie niewiążące zaproszenie klienta do złożenia wiążącej oferty zakupu (zamówienia).
Skuteczna umowa ma miejsce po zamówieniu poprzez wysłanie do klienta potwierdzenia zamówienia i potwierdzenia wysyłki.
Językiem umowy jest język niemiecki.

III.    Ceny
Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym zawierają podanek VAT według ustawowej stawki obowiązującej w Niemczech. Do ceny należy doliczyć ewentualne koszty wysyłki.

IV.    Warunki płatności
W sklepie internetowym dostępne są następujące sposoby płatności:
-    Przelew bezpośredni: Cała kwota jest od razu przelewana do KOSTAL. W tym celu po zamknięciu zamówienia otwiera się osobny formularz płatności firmy Sofort AG, za pomocą którego realizowany jest przelew. Należy podać dane dostępowe bankowości internetowej klienta. Dostępność tego sposobu płatności może zależeć od instytucji kredytowej klienta.
-    Paydirekt: Cała kwota jest od razu przelewana do KOSTAL. W tym celu po zamknięciu zamówienia otwiera się osobny formularz płatności, w którym należy wprowadzić dane dostępowe. W celu skorzystania z tego sposobu płatności wymagane jest obsługiwanie i aktywacja przez instytucję kredytową klienta oraz odpowiednie zalogowanie.
-    PayPal: Cała kwota zamówienia jest płacona przez operatora internetowego PayPal do KOSTAL. W tym celu po zamknięciu zamówienia otwiera się osobny formularz płatności operatora usługi płatniczej. Korzystanie z tego sposobu płatności wymaga wcześniejszej rejestracji oraz odpowiednich danych dostępowych.
-    Karta kredytowa (VISA, Mastercard): Całkowitą kwotą zamówienia obciążane jest podane konto karty kredytowej. Obciążenie następuje w momencie przekazania towaru do wysyłki.
-    Faktura: Cena zakupu jest wymagalna do zapłaty od razu po dostawie i wystawieniu faktury. W pewnych przypadkach KOSTAL może zastrzec sobie prawo wykonania dostawy dopiero po udowodnieniu zdolności kredytowej.
Ewentualne koszty i opłaty naliczone przez operatora usługi płatności bezpośrednio klientowi ponosi wyłącznie klient.

V.    Warunki dostawy
Oprócz cen produktów podanych w sklepie internetowym należy pokryć powstałe koszty wysyłki. Wysokość kosztów wysyłki jest podawana przed złożeniem zamówienia.
Wysyłka następuje wyłącznie na adres dostawy podany przez klienta.
Dostawy częściowe są generalnie możliwe, jeśli w racjonalnej ocenie nie będą one nadmiernie uciążliwe dla klienta lub z góry uzgodniona została dostawa kompletna.
Przy dostawie towarów z uszkodzeniami widocznymi z zewnątrz należy je jak najszybciej zareklamować u dostawcy i poinformować firmę KOSTAL.  

VI.    Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z opisem w pouczeniu o odstąpieniu. Nasze zasady odstąpienia można znaleźć tutaj.

VII.    Rękojmia, gwarancje
O ile poniżej nie podano inaczej, obowiązują ustawowe zasady gwarancji.
W stosunku do przedsiębiorców firma KOSTAL ma prawo, wedle własnego wyboru, wykonać dodatkowe świadczenie w drodze naprawy lub dostawy zamiennej.
W odniesieniu do przedsiębiorców, jako uzgodniona jakość towaru obowiązują wyłącznie opisy produktów w sklepie internetowym. Publiczne wypowiedzi, zachwalania i reklamy nie stanowią gwarancji jakości.
Prawa odmienne i wykraczające poza ustawowe warunki gwarancji, mogą być dochodzone wyłącznie w przypadku pisemnych zobowiązań gwarancyjnych firmy KOSTAL. W takim przypadku obowiązują specjalne warunki gwarancji.

VIII.    Odpowiedzialność
W przypadku niewykonania zobowiązania z powodu lekkiego zaniedbania, na którego dotrzymanie klient może liczyć i którego wypełnienie jest niezbędne do należytego wykonania umowy (obowiązek kardynalny), obowiązek zapłaty odszkodowania ogranicza się do takich szkód, których wystąpienia należy zwykle spodziewać się w ramach obecnego stosunku umownego (typowa przewidywalna szkoda dla takiej umowy). Poza tym nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z lekkiego zaniedbania.
Ponadto KOSTAL ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa firmy KOSTAL lub jej ustawowych przedstawicieli, kadrę kierowniczą lub osoby działające w imieniu KOSTAL, jak również za szkody osobowe. KOSTAL ponosi również nieograniczoną odpowiedzialność, jeżeli obszar stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty.

IX.    Zastrzeżenie prawa własności
KOSTAL zastrzega sobie prawo własności do dostarczonych towarów do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.
W stosunku do przedsiębiorców KOSTAL zastrzega sobie prawo własności towaru do czasu całkowitego uregulowania wszelkich roszczeń wynikających z bieżących relacji handlowych. Przedsiębiorca jest uprawniony do odsprzedaży dostarczonego towaru w toku swojej normalnej działalności gospodarczej. Wszelkie roszczenia wynikające z odsprzedaży są już teraz cedowane na KOSTAL w wysokości kwoty zaległej kwoty faktury, a KOSTAL przyjmuje tę cesję. Dotyczy to również połączenia z gruntem. Przedsiębiorca jest uprawniony i zobowiązany do wyegzekwowania wierzytelności także po dokonaniu cesji. KOSTAL zastrzega sobie jednak możliwość samodzielnego egzekwowania, jeśli przedsiębiorcę spóźni się z zapłatą.
Jeżeli zakupiony przedmiot zostanie połączony nierozłącznie z innymi przedmiotami, KOSTAL nabywa prawo współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości dostarczonego towaru do wartości nowego przedmiotu. Przeniesienie własności dla zabezpieczenia lub zastawienie nowego przedmiotu jest niedozwolone.

X. Internetowe rozstrzyganie sporów / arbitraż konsumencki
Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy w celu rozstrzygania sporów.
Firma KOSTAL nie jest zobowiązana do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem arbitrażowym i generalnie nie jest gotowa do uczestniczenia w niej.

XI.    Postanowienia końcowe
Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych staną się w całości lub częściowo prawnie nieskuteczne lub później stracą skuteczność prawną, nie wpływa to na skuteczność pozostałej części umowy.
Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i inne umowy podlegają prawu niemieckiemu. Nie obowiązuje Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
Jeśli klient jest handlowcem, funduszem specjalnym prawa publicznego lub osobą prawną prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Fryburg Bryzgowijski (Freiburg im Breisgau), chyba że prawo wymaga innej jurysdykcji. KOSTAL może jednak pozwać klienta według swojej ogólnej jurysdykcji.