Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen,

-          bij de koop van goederen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen (bij een deellevering begint de herroepingstermijn op de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen);

-           bij de koop van software / activeringscodes of garantieverlengingen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, KOSTAL Solar Electric GmbH, Hanferstr. 6, 79108 Freiburg im Breisgau, Duitsland, telefoonnummer +49 (0)761 47744-100, faxnummer +49 (0)761 47744-111, e-mail sales-solar@kostal.com, door middel van een duidelijke verklaring (zoals een brief per post, een fax of e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Voor naleving van de herroepingstermijn volstaat het dat u het bericht over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór afloop van de herroepingstermijn.


Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen aan u terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten waarvan sprake is omdat u een andere leveringswijze heeft gekozen dan de door ons aangeboden meest voordelige standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij het bericht over uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; er worden in geen geval kosten voor deze terugbetaling aan u in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs heeft verstrekt dat u de goederen heeft teruggezonden, indien dat eerder is.

U moet de goederen onverwijld en in elk geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst heeft geïnformeerd, terugzenden of overhandigen aan ons, KOSTAL Solar Electric GmbH, Lange Eck 11, 58099 Hagen, Duitsland. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verzendt.

U betaalt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen voor een eventuele waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Als u na aankoop van een garantieverlenging heeft verzocht om garantieservices tijdens de herroepingstermijn, moet u ons in geval van herroeping een vergoeding betalen voor de waarde van de geleverde garantieservices.


Uitzondering op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en goederen die zijn vervaardigd op basis van een individuele keuze of bepaling door de consument of die uniek zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig als wij pas met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen nadat u uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven en tegelijkertijd heeft bevestigd dat u zich ervan bewust bent dat u uw herroepingsrecht verliest wanneer wij met de uitvoering van de overeenkomst beginnen. Wij behouden ons het recht voor om het afsluiten van de overeenkomst afhankelijk te maken van de bovengenoemde toestemming en bevestiging.

Wij kennen het herroepingsrecht uitsluitend toe aan consumenten.


Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wilt annuleren, moet u dit formulier invullen en retourneren.)

Aan
KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg im Breisgau
Duitsland

Faxnummer +49 (0)761 47744-111
E-mailadres: sales-solar@kostal.com

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

 

 


Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

 


Naam van de consument(en)

 Adres van de consument(en)

 

 

 

_________

Datum

______________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.