Algemene voorwaarden van de online shop
van KOSTAL Solar Electric GmbH

I.    Toepassingsgebied
Deze Algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die via de online shop van KOSTAL Solar Electric GmbH worden geplaatst door consumenten of ondernemers (hierna "klanten" genoemd). In de zin van deze Algemene voorwaarden wordt onder een consument iedere natuurlijke persoon verstaan die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn commerciële of beroepsactiviteit vallen. In de zin van deze Algemene voorwaarden wordt onder een ondernemer een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid verstaan die een rechtshandeling aangaat in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of beroepsactiviteit.
Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige bestellingen door ondernemers in de online shop, zonder dat hiernaar uitdrukkelijk hoeft te worden verwezen.
Algemene voorwaarden die in strijd zijn met deze Algemene voorwaarden of daarvan afwijken, evenals voorbehouden en bezwaren die door de klant kenbaar worden gemaakt, maken geen deel uit van de overeenkomst, zelfs niet wanneer KOSTAL Solar Electric GmbH (hierna "KOSTAL" genoemd) hiertegen geen uitdrukkelijk bezwaar maakt of bestellingen van de klant zonder voorbehoud uitvoert.

II.    Bestelling, sluiten van overeenkomst
Contractpartner bij het sluiten van een overeenkomst is
    KOSTAL Solar Electric GmbH
    Hanferstr. 6
    79108 Freiburg im Breisgau, Duitsland
    Fax: +49 (0)761 47744-111
    sales-solar@kostal.com
    Btw-nr: DE 253 130462

De presentatie van goederen en diensten in de online shop of op de websites van KOSTAL vormt geen bindend aanbod. Feitelijk gaat het hierbij uitsluitend om een vrijblijvende uitnodiging aan klanten om een bindend koopaanbod te doen (een bestelling te plaatsen).
Een overeenkomst komt pas tot stand nadat een bestelling is geplaatst door verzending van een opdracht- of verzendingsbevestiging aan de klant.
De overeenkomst is opgesteld in het Duits.

III.    Prijzen
Alle prijzen in de online shop zijn inclusief de in Duitsland geldende btw. Eventuele verzendkosten komen daar nog bij.

IV.    Betalingsvoorwaarden
Klanten kunnen in de online shop kiezen uit de volgende betaalmethoden:
- Sofort-overschrijving: Het totale bedrag van de bestelling wordt rechtstreeks naar KOSTAL overgeschreven. Na afronding van de bestelling wordt een afzonderlijk betalingsformulier van Sofort AG geopend, waarmee de overschrijving wordt verwerkt. Hiervoor heeft de klant de toegangsgegevens voor internetbankieren nodig. Of deze betaalmethode beschikbaar is, hangt af van de financiële instelling van de klant.
- PayDirect: Het totale bedrag van de bestelling wordt rechtstreeks naar KOSTAL overgeschreven. Na afronding van de bestelling wordt een afzonderlijk betalingsformulier geopend, waarin de toegangsgegevens moeten worden ingevoerd. Gebruik van deze betaalmethode is alleen mogelijk als de financiële instelling van de klant dit ondersteunt en deze methode heeft geactiveerd, en als de klant hiervoor is aangemeld.
- PayPal: Het totale bedrag van de bestelling wordt aan KOSTAL betaald via de online provider PayPal. Na afronding van de bestelling wordt een afzonderlijk betalingsformulier van de betaaldienstverlener geopend. Voor gebruik van deze betaalmethode zijn voorafgaande registratie en toegangsgegevens vereist.
- Creditcard (VISA, Mastercard): Het totale bedrag van de bestelling wordt afgeschreven van de opgegeven creditcardrekening. Afschrijving vindt plaats op het moment waarop de goederen beschikbaar zijn gesteld voor verzending.
- Factuur: De aankoopprijs is onmiddellijk na levering en facturering opeisbaar. KOSTAL behoudt zich het recht voor om in individuele gevallen alleen op rekening te leveren na bewijs van kredietwaardigheid.
Eventuele kosten of vergoedingen die via de betreffende betaaldienstverlener rechtstreeks aan de klant in rekening worden gebracht, zijn uitsluitend voor rekening van de klant.

V.    Leveringsvoorwaarden
Naast de in de online shop vermelde productprijzen zijn eventuele verzendkosten voor rekening van de klant. Het bedrag van de verzendkosten wordt weergegeven voordat de bestelling wordt geplaatst.
Verzending is uitsluitend mogelijk naar het door de klant opgegeven leveringsadres.
Deelleveringen zijn in principe mogelijk, tenzij deze voor de klant onvoorzien onacceptabel zijn of vooraf een volledige levering is overeengekomen.
Bij levering van goederen met zichtbare schade moet indien mogelijk onmiddellijk een klacht worden ingediend bij de bezorger en moet KOSTAL hierover worden geïnformeerd.  

VI.    Herroepingsrecht voor consumenten
De consument heeft recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals uiteengezet in het annuleringsbeleid. Ons annuleringsbeleid vindt u hier.

VII.    Garanties, waarborgen
Tenzij hieronder anders is vermeld, zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.
Tegenover ondernemers heeft KOSTAL het recht om alsnog aan de overeenkomst te voldoen door herstel of vervangende levering, zulks naar eigen goeddunken.
Tegenover ondernemers gelden alleen de productbeschrijvingen in de online shop als overeenkomst over de kwaliteit van de goederen. Openbare verklaringen, aanbevelingen of reclame vormen geen kwaliteitsgarantie.
Rechten die afwijken van en verdergaan dan de wettelijke garantiebepalingen, kunnen uitsluitend worden uitgeoefend voor schriftelijk vastgelegde garantieverplichtingen van KOSTAL. In dat geval zijn deze afzonderlijke garantiebepalingen van toepassing.

VIII.    Aansprakelijkheid
Bij licht nalatige verzaking van een verplichting waarop de klant mag vertrouwen en waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst (essentiële verplichting), is de vergoedingsverplichting beperkt tot de schade die in het kader van de onderhavige contractuele relatie normaliter mag worden verwacht (een voor de overeenkomst typische voorzienbare schade). Anderszins is de aansprakelijkheid voor licht nalatige schade uitgesloten.
Daarnaast is KOSTAL onbeperkt aansprakelijk voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid van KOSTAL of door wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden of plaatsvervangende agenten van KOSTAL is veroorzaakt, alsmede voor persoonlijk letsel. KOSTAL is ook onbeperkt aansprakelijk voor zover dit binnen het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet valt.

IX.    Eigendomsvoorbehoud
KOSTAL behoudt het eigendom van de geleverde goederen totdat de koopprijs volledig is voldaan.
Tegenover ondernemers behoudt KOSTAL het eigendom van de goederen totdat alle vorderingen uit de lopende zakelijke relatie volledig zijn voldaan. De ondernemer heeft het recht de geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Alle vorderingen uit de doorverkoop ter hoogte van het openstaande factuurbedrag worden hierbij aan KOSTAL afgedragen en KOSTAL aanvaardt deze afdracht. Dit geldt ook in combinatie met een perceel. De ondernemer blijft ook na afdracht gerechtigd en verplicht de vordering te innen. KOSTAL behoudt zich echter het recht voor om bij wanbetaling door de ondernemer de vordering zelf te incasseren.
Als de gekochte zaak onlosmakelijk met andere objecten is verbonden, verkrijgt KOSTAL het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de geleverde goederen ten opzichte van de nieuwe zaak. Overdracht tot zekerheid of verpanding van de nieuwe zaak is niet toegestaan.

X. Online geschillenbeslechting / consumentenarbitrage
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) dat u hier kunt vinden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten kunnen dit platform gebruiken voor de beslechting van hun geschillen.
KOSTAL is niet verplicht deel te nemen aan procedures voor geschillenbeslechting bij een consumentenarbitragecommissie en is in principe niet bereid aan dergelijke procedures deel te nemen.

XI.    Slotbepalingen
Mochten afzonderlijke bepalingen van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of hun rechtsgeldigheid op een later tijdstip verliezen, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van de overeenkomst.
Op deze Algemene voorwaarden en andere overeenkomsten is het Duitse recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten.
Is de klant een handelaar, een publiekrechtelijk bijzonder fonds (Duits Sondervermögen) of een publiekrechtelijke rechtspersoon, dan is de exclusieve bevoegde rechtbank die van Freiburg im Breisgau, Duitsland, tenzij een andere bevoegde rechtbank wettelijk verplicht is. KOSTAL heeft echter ook het recht om tegen de klant te procederen bij diens algemene bevoegde rechtbank.