Ενημέρωση για την υπαναχώρηση

Δικαίωμα ανάκλησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς αναφορά των λόγων. Η περίοδος ανάκλησης είναι δεκατέσσερις ημέρες,

  • για την αγορά εμπορευμάτων, από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος που έχετε ορίσει, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχετε ή έχει παραλάβει τα εμπορεύματα (σε περίπτωση χωριστής παράδοσης, η περίοδος ακύρωσης αρχίζει την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος που έχετε ορίσει, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχετε ή έχει παραλάβει τα τελευταία εμπορεύματα),
  • για την αγορά προϊόντων από το διαδικτυακό κατάστημα (π.χ. κωδικοί ενεργοποίησης και PLENTICOIN) από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας, πρέπει να ενημερώσετε την KOSTAL Solar Electric GmbH, Hanferstr. 6 79108 Freiburg im Breisgau, Γερμανία, τηλέφωνο +49 (0)761 47744-100, φαξ +49 (0)761 47744-111, e-mail sales-solar@kostal.com, με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, φαξ ή e-mail) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, το οποίο όμως δεν είναι υπογεγραμμένο.

Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης αρκεί να αποστείλετε την ειδοποίηση για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.


Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, οφείλουμε να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον οικονομικότερο βασικό τύπο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση της υπαναχώρησής σας από την παρούσα σύμβαση. Για την εν λόγω επιστροφή θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής με αυτά που χρησιμοποιήσατε κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός αν συμφωνήθηκε ρητά κάτι άλλο με εσάς. Σε καμία περίπτωση δεν θα υπολογιστούν χρεώσεις σε εσάς για την εν λόγω επιστροφή χρημάτων.

Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα εμπορεύματα ή μέχρι να προσκομίσετε αποδείξεις ότι επιστρέψατε τα εμπορεύματα, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Πρέπει να επιστρέψετε ή να παραδώσετε τα εμπορεύματα στην KOSTAL Solar Electric GmbH, Lange Eck 11, 58099 Χάγη χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας γνωστοποιήσατε την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν αποστείλετε τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών.                                                                           Τα άμεσα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων βαρύνουν εσάς.

Οφείλετε να πληρώσετε για τυχόν απώλεια της αξίας των εμπορευμάτων μόνο εάν η εν λόγω απώλεια της αξίας οφείλεται σε χειρισμό των εμπορευμάτων που δεν είναι απαραίτητος για τον έλεγχο της κατάστασης, των ιδιοτήτων και της λειτουργίας των εμπορευμάτων.

Εάν, μετά την αγορά μιας επέκτασης εγγύησης, έχετε ζητήσει την παροχή υπηρεσιών εγγύησης κατά την περίοδο υπαναχώρησης, πρέπει να μας αποζημιώσετε για την αξία των υπηρεσιών εγγύησης που παρέχονται σε περίπτωση υπαναχώρησης.

 

Εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για συμβάσεις παράδοσης εμπορευμάτων που δεν είναι προκατασκευασμένα και για την κατασκευή των οποίων η ατομική επιλογή ή ο προσδιορισμός από τον καταναλωτή είναι καθοριστικός ή τα οποία είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει πρόωρα εάν έχουμε αρχίσει την εκτέλεση της σύμβασης μόνο αφού έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας και ταυτόχρονα έχετε επιβεβαιώσει ότι γνωρίζετε ότι χάνετε το δικαίωμα υπαναχώρησης με την έναρξη της εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να εξαρτούμε τη σύναψη της σύμβασης από την προαναφερθείσα συγκατάθεση και επιβεβαίωση.

Χορηγούμε το δικαίωμα υπαναχώρησης αποκλειστικά στους καταναλωτές.Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
(Εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε μας το παρόν έντυπο).

Προς
KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstr. 6
79108 Freiburg im Breisgau
Γερμανία

Φαξ +49 (0)761 47744-111
E-mail: sales-solar@kostal.com

Με το παρόν ανακαλώ/ανακαλούμε (*) τη σύμβαση που έχω/έχουμε συνάψει (*) για την αγορά των ακόλουθων εμπορευμάτων (*) / την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

 

 


 Παραγγελία στις (*)/ παραλαβή στις (*)

 


Ονοματεπώνυμο καταναλωτή / καταναλωτών

 Διεύθυνση καταναλωτή / καταναλωτών

 

 

 

_________

Ημερομηνία 

______________________________________________

Υπογραφή καταναλωτή / καταναλωτών (μόνο σε περίπτωση έντυπης επικοινωνίας)

 
(*) Να διαγραφεί ό,τι δεν ισχύει.