Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ηλεκτρονικού καταστήματος
της KOSTAL Solar Electric GmbH

I.    Πεδίο εφαρμογής
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της KOSTAL Solar Electric GmbH από καταναλωτές ή επιχειρηματίες (εφεξής «Πελάτες»). Καταναλωτής κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία με σκοπό που δεν είναι κατά κύριο λόγο ούτε εμπορική ούτε ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα. Επιχειρηματίας κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων με νομική προσωπικότητα που, κατά τη σύναψη της δικαιοπραξίας, ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή της ελεύθερης επαγγελματικής της δραστηριότητας.
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν και για τις μελλοντικές παραγγελίες που θα γίνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα από επιχειρηματίες, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω σχετική ρητή αναφορά.

Τυχόν Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που έρχονται σε αντίθεση με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή αποκλίνουν από αυτούς, καθώς και τυχόν επιφυλάξεις ή δηλώσεις αντίρρησης του Πελάτη δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης, ακόμη και αν η KOSTAL Solar Electric GmbH (εφεξής «KOSTAL») δεν αντιτίθεται ρητά σε αυτούς ή εκτελεί τις παραγγελίες του πελάτη ανεπιφύλακτα.

ΙΙ.    Παραγγελία, σύναψη σύμβασης
Ο συμβαλλόμενος σε περίπτωση σύναψης σύμβασης είναι η
    KOSTAL Solar Electric GmbH
    Hanferstr. 6
    79108 Freiburg im Breisgau
    Φαξ: +49 (0)761 47744-111
    sales-solar@kostal.com
    Αριθμός μητρώου ΦΠΑ (UST-ID): DE 253 130462
Η εμφάνιση εμπορευμάτων και υπηρεσιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή στις ιστοσελίδες της KOSTAL δεν αποτελεί δεσμευτική προσφορά. Αντίθετα, αποτελεί αποκλειστικά και μόνο μη δεσμευτική πρόσκληση προς τους Πελάτες να υποβάλουν δεσμευτική προσφορά αγοράς (παραγγελία).
Μια σύμβαση συνάπτεται μετά την υποβολή παραγγελίας με την αποστολή επιβεβαίωσης της παραγγελίας ή της παράδοσης στον Πελάτη.
Η γλώσσα της σύμβασης είναι τα γερμανικά.

III.    Τιμές
Όλες οι τιμές που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας στη Γερμανία. Συνυπολογίζονται έξοδα αποστολής, εάν υπάρχουν.

IV.    Όροι πληρωμής
Στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι διαθέσιμοι για τους Πελάτες οι ακόλουθοι τρόποι πληρωμής:
-    Άμεση τραπεζική μεταφορά: Το συνολικό ποσό της παραγγελίας μεταφέρεται απευθείας στην KOSTAL. Για τον σκοπό αυτό, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ανοίγει μια ξεχωριστή φόρμα πληρωμής της Sofort AG, μέσω της οποίας διεκπεραιώνεται η μεταφορά. Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται τα στοιχεία πρόσβασης του Πελάτη στην υπηρεσία online banking της τράπεζάς του. Η διαθεσιμότητα αυτού του τρόπου πληρωμής μπορεί να εξαρτάται από το πιστωτικό ίδρυμα του Πελάτη.
-    Paydirekt: Το συνολικό ποσό της παραγγελίας μεταφέρεται απευθείας στην KOSTAL. Για τον σκοπό αυτό, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ανοίγει μια ξεχωριστή φόρμα πληρωμής στην οποία πρέπει να εισαχθούν τα στοιχεία πρόσβασης. Η χρήση αυτού του τρόπου πληρωμής απαιτεί τη σύνδεση και ενεργοποίηση μέσω του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος του Πελάτη και μια αντίστοιχη εγγραφή.
-    Paypal: Το συνολικό ποσό της παραγγελίας καταβάλλεται στην KOSTAL μέσω του διαδικτυακού παρόχου Paypal. Για τον σκοπό αυτό, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ανοίγει μια ξεχωριστή φόρμα πληρωμής του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής. Η χρήση αυτού του τρόπου πληρωμής απαιτεί προηγούμενη εγγραφή και τα αντίστοιχα στοιχεία πρόσβασης.
-    Πιστωτική κάρτα (VISA, Mastercard): Το συνολικό ποσό της παραγγελίας θα χρεωθεί στον αναφερόμενο λογαριασμό πιστωτικής κάρτας. Η χρέωση πραγματοποιείται τη στιγμή της παράδοσης των εμπορευμάτων για αποστολή.
-    Πίστωση: Η τιμή αγοράς πρέπει να καταβληθεί αμέσως μετά την παράδοση και την τιμολόγηση. Η KOSTAL διατηρεί το δικαίωμα σε μεμονωμένες περιπτώσεις να προβαίνει σε παράδοση με πίστωση μόνο μετά την απόδειξη της πιστοληπτικής ικανότητας.
Τυχόν έξοδα ή αμοιβές που χρεώνονται απευθείας στον Πελάτη από τον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμής βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.

V.    Όροι παράδοσης
Εκτός από τις τιμές των προϊόντων που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τα τυχόν έξοδα αποστολής βαρύνουν τον Πελάτη. Το ποσό των εξόδων αποστολής θα εμφανίζεται αντίστοιχα πριν από την παραγγελία.
Η αποστολή γίνεται αποκλειστικά στη διεύθυνση παράδοσης που έχει δηλώσει ο Πελάτης.
Οι τμηματικές παραδόσεις είναι αρχικά δυνατές, εφόσον δεν είναι προβλέψιμα αδικαιολόγητες για τον Πελάτη ή έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων πλήρης παράδοση.
Σε περίπτωση παράδοσης εμπορευμάτων με εξωτερικά εμφανείς φθορές, θα πρέπει να γίνει καταγγελία στον υπεύθυνο παράδοσης το συντομότερο δυνατό και να ενημερωθεί σχετικά η KOSTAL.  

VI.    Δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή
Οι καταναλωτές έχουν το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης όπως ορίζεται στην ενότητα της ενημέρωσης για την υπαναχώρηση. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με την υπαναχώρηση εδώ.

VII.    Εγγύηση, εγγυήσεις
Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά κατωτέρω, ισχύει το νόμιμο καθεστώς περί εγγύησης.
Όσον αφορά τους επιχειρηματίες, η KOSTAL έχει το δικαίωμα να παρέχει κατά την κρίση της μεταγενέστερη εκπλήρωση με επισκευή ή αντικατάσταση.
Όσον αφορά τους επιχειρηματίες, μόνο οι περιγραφές των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρούνται συμφωνία για την ποιότητα των εμπορευμάτων. Οι δημόσιες δηλώσεις, οι συστάσεις ή η διαφήμιση δεν αποτελούν εγγύηση ποιότητας.
Δικαιώματα που παρεκκλίνουν και υπερβαίνουν τις νομικές διατάξεις περί εγγύησης μπορούν να διεκδικηθούν μόνο σε σχέση με γραπτές υποσχέσεις εγγύησης από την KOSTAL. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν οι εν λόγω ξεχωριστές διατάξεις περί εγγύησης.

VIII.    Ευθύνη
Σε περίπτωση ελαφράς παραβίασης εξ αμελείας μιας υποχρέωσης στην τήρηση της οποίας ο Πελάτης μπορεί να βασιστεί και η εκπλήρωση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης (βασική υποχρέωση), η υποχρέωση αποζημίωσης περιορίζεται στις ζημίες που συνήθως αναμένεται να προκύψουν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης (προβλέψιμες ζημίες που είναι συνήθεις για τη σύμβαση). Διαφορετικά, αποκλείεται η ευθύνη για ελαφρά ζημία.
Επιπλέον, η KOSTAL έχει απεριόριστη ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από δόλο ή βαρειά αμέλεια από την KOSTAL ή από τους νόμιμους εκπροσώπους, τα στελέχη ή τους πληρεξουσίους της KOSTAL, καθώς και για σωματικές βλάβες. Η KOSTAL ευθύνεται επίσης απεριόριστα στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του νόμου περί ευθύνης προϊόντων (Produkthaftungsgesetz).

IX.    Παρακράτηση κυριότητας
Η KOSTAL διατηρεί την κυριότητα των παραδοθέντων εμπορευμάτων μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος αγοράς.
Όσον αφορά τους επιχειρηματίες, η KOSTAL διατηρεί την κυριότητα των εμπορευμάτων μέχρι να εξοφληθούν πλήρως όλες οι απαιτήσεις που απορρέουν από την τρέχουσα επιχειρηματική σχέση. Ο επιχειρηματίας δικαιούται να μεταπωλήσει τα παραδοθέντα εμπορεύματα στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όλες οι απαιτήσεις που απορρέουν από τη μεταπώληση εκχωρούνται με την παρούσα στην KOSTAL στο ύψος του ανεξόφλητου ποσού του τιμολογίου και η KOSTAL αποδέχεται την εν λόγω εκχώρηση. Αυτό ισχύει επίσης σε περιπτώσεις που σχετίζονται με ακίνητη ιδιοκτησία. Ο επιχειρηματίας δικαιούται να μεταπωλεί τα παραδοθέντα εμπορεύματα στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η KOSTAL διατηρεί το δικαίωμα να εισπράξει η ίδια την απαίτηση σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής από τον επιχειρηματία.
Εάν τα πωλούμενα αντικείμενα συνδυάζονται άρρηκτα με άλλα αντικείμενα, η KOSTAL αποκτά συνιδιοκτησία επί του νέου αντικειμένου κατά την αναλογία της αξίας των παραδοθέντων εμπορευμάτων προς το νέο αντικείμενο. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση με εγγύηση ή ενεχύραση του νέου αντικειμένου.

X.    Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών / διαμεσολάβηση σχετικά με καταναλωτικές διαφορές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (OS), την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα για την επίλυση των διαφορών τους.
Η KOSTAL δεν υποχρεούται να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον φορέων διαμεσολάβησης σχετικά με καταναλωτικές διαφορές και γενικά δεν είναι διατεθειμένη να το πράξει.

XI.    Τελικές διατάξεις
Σε περίπτωση που οι επιμέρους διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι νομικά ανίσχυρες εν όλω ή εν μέρει ή χάσουν τη νομική τους ισχύ εκ των υστέρων, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ της υπόλοιπης σύμβασης.
Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και άλλες συμβάσεις υπόκεινται στο γερμανικό δίκαιο. Δεν προβλέπεται η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πωλήσεως Εμπορευμάτων (CISG).
Εάν ο Πελάτης είναι έμπορος, ίδρυμα δημοσίου δικαίου με ειδικά περιουσιακά στοιχεία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Freiburg του Breisgau, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο. Ωστόσο, η KOSTAL έχει επίσης το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή κατά του Πελάτη στα δικαστήρια της γενικής δωσιδικίας του.